E627 - Guanylate disodique

Additif : E627 - Guanylate disodique

Noms : Guanylate disodique, guanylate de sodium, Guanylate 5'-disodique